Сталі комунікації

Sustainable communications

Duration: from 7 hours

Format: online and offline

The training provides an understanding of effective communication in projects and ongoing activities involving all stakeholders and target audiences. It familiarizes participants with communicative tools for engaging clients, investors, and partners to ensure sustainable business development.
Participants will gain competencies in the following areas:

  concepts of value in sustainable communications include engaging key stakeholders
  providing informational support, and promoting sustainable values and behaviors internally and externally
  best practices in sustainable projects and communications involve change management
  building new partnerships, developing effective communication systems within projects, and establishing strategic communications at internal and external levels

Тренінг дає розуміння про сталі комунікації в проєктах і в поточній діяльності із залученням усіх стейкхолдерів та контактних аудиторій, знайомить з комунікативними інструментами залучення клієнтів, інвесторів, партнерів для забезпечення стійкого розвитку бізнесу.
Слухачі отримають наступні компетентності щодо:

  поняття цінності сталих комунікацій для залученості ключових стейкхолдерів
  інформаційної підтримки та поширення сталих цінностей та поведінки в середині компанії та назовні
  кращих практик сталих проєктів та комунікацій для управління змінами і розбудови нових партнерств
  розбудови системи ефективних комунікацій в проєктах, системи стратегічних комунікацій внутрішнього і зовнішнього рівнів
Illustration

Тренерка - Олександра Гуменна

Експертка в сфері креативної економіки, кандидатка економічних наук, доцентка, лекторка кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Близько 20 років професійного досвіду в сфері вищої освіти, в т.ч. в сфері управління освітніми закладами
Олександра Гуменна є авторкою понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій. Керувала і брала участь в декількох освітніх міжнародних проектах (від British Council, Tempus, Erasmus+)

Trainer - Oleksandra Humenna

Expert in the field of creative economy, Ph.D. in Economics, Associate Professor, lecturer at the Department of Marketing and Business Management at the National University "Kyiv-Mohyla Academy."

With nearly 20 years of professional experience in higher education, including management of educational institutions.

Oleksandra Humenna is the author of over 120 scientific and educational publications. She has managed and participated in several international education projects (from British Council, Tempus, Erasmus+).

Illustration