Сертифікований курс з нефінансової звітності за GRI стандартами

Certified course on non-financial reporting according to GRI standards

Duration: 11 hours

Format: online

Курс роз'яснює принципи застосування стандартів GRI в процесі написання нефінансового звіту

Звітність за GRI стандартами дає можливість всім зацікавленим сторонам, у тому числі інвесторам, державним органам чи потенційним клієнтам детально проаналізувати діяльність компанії та зрозуміти її впливи на екологію, економіку та соціальну складову.
Курс допоможе зрозуміти що таке стандарти GRI, як їх використати та як організувати процес формування нефінансової звітності у себе в компанії.
Курс наповнений кейсами різних компаній та практичними завданнями, які допоможуть професійно та критично підійти до розробки нефінансового звіту у своїй компанії.
Після закінчення навчання учасники отримають сертифікати від Головного офісу GRI!

The course explains the principles of applying GRI standards in the process of writing a non-financial report

Reporting according to GRI standards enables all stakeholders, including investors, government bodies, or potential clients, to thoroughly analyze the company's activities and understand its impacts on the environment, economy, and social aspects.

The course will help you understand what GRI standards are, how to use them, and how to organize the process of developing non-financial reporting within your company.

The course is filled with case studies from various companies and practical tasks that will assist you in approaching the development of non-financial reports in your company in a professional and critical manner.

Upon completion of the training, participants will receive certificates from the GRI Headquarters!

Illustration

Тренерка - Ксенія Багрій

Сертифікована експертка GRI Professional Certification Program та CEO консалтингової компанії AVgroup
Ксенія має більше 9 років досвіду в написанні звітності для Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Нідерландського банку розвитку, Європейського інвестиційного банку. Крім того більше 5 років досвіду ведення нефінансової звітності за стандартами GRI.
● Експертка в інтеграції Цілей сталого розвитку в процеси сталої звітності ● Спеціалістка в проведенні соціально-екологічних аудитів (сфера охоплення - екологічна та соціальна складова, взаємодія зі стейкхолдерами, вплив бізнесу на населення та довкілля)

Trainer: Ksenia Bahrii

Certified GRI Professional Certification Program expert and CEO of AVgroup consulting company.

Ksenia has over 9 years of experience in writing reports for the International Finance Corporation, the European Bank for Reconstruction and Development, the Dutch Development Bank, and the European Investment Bank. Additionally, she has more than 5 years of experience in conducting non-financial reporting according to GRI standards.
● Expert in integrating Sustainable Development Goals into sustainable reporting processes.● Specialist in conducting social-environmental audits (covering environmental and social components, stakeholder engagement, business impact on communities and the environment).

Illustration

After the training, you will:

  to understand the value of non-financial reporting for company development
  know where to start the reporting process and who should be responsible for it


  familiarize themselves with the principles of reporting according to GRI standards, understand what significant impacts in the company are and how to identify them
  gain practical skills in analyzing and applying GRI standard

Після тренінгу Ви: 

  зрозумієте цінності нефінансової звітності для розвитку компанії
  зрозумієте звідки почати процес формування звітності та хто має цим займатись
  познайомитесь з принципами звітності за GRI стандартами та з'ясуєте що таке суттєві впливи в компанії і як їх визначити
  отримаєте практичні навички аналізу та застосування GRI стандартів

Програма курсу

Програма курсу розроблена організацією Global Reporting Initiative і надає інформацію про базові поняття звітності зі сталого розвитку (або нефінансової), основні принципи звітності відповідно до стандартів GRI та їхнє використання під час формування звіту. Практичні завдання курсу містять у собі локальні та регіональні кейси та приклади звітів інших компаній

 • Частина І – Вступ

  ● Сталий розвиток● Звітність зі сталого розвитку● Про організацію GRI

 • Частина ІІ - Огляд стандартів GRI

  ● Корисна термінологія● Вступ до стандартів GRI● Структура та використання стандартів GRI● Інші стандарти та схеми звітування

 • Частина ІІІ - Стандарти GRI

  ● Універсальні стандарти (GRI 101, GRI 102, GRI 103)● Тематичні стандарти

 • Частина IV – Початок звітування за GRI стандартами

  ● Використання принципів звітування● Розкриття загальної інформації● Визначення суттєвих тем та їхніх меж● Звітування за суттєвими темами● Звітування у відповідності● Презентація та збір інформації● Фінальне завдання курсу

 • Частина V – Додаткові ресурси

  ● Сервіс з підтримки GRI● Корисні джерела● Завершальне оцінювання

Course program

The course program is developed by the Global Reporting Initiative and provides information on basic concepts of sustainability (or non-financial) reporting, key reporting principles according to GRI standards, and their application in report formation. The course's practical tasks include local and regional cases as well as examples of reports from other companies

 • Part I - Introduction

  ● Sustainable development
  ● Sustainability reporting
  ● About the GRI organization

 • Part II - Overview of GRI standards

  ● Useful terminology● Introduction to the GRI standards
  ● Structure and use of the GRI standards
  ● Other standards and reporting frameworks

 • Part III - GRI Standards

  ● Universal standards (GRI 101, GRI 102, GRI 103)
  ● Thematic standards

 • Part IV - Starting to report according to GRI standards

  ● Use of reporting principles
  ● Disclosure of general information
  ● Identifying material topics and their boundaries
  ● Reporting on material topics
  ● Reporting in accordance with
  ● Presenting and gathering information
  ● Final assignment of the course

 • Part V - Additional resources

  ● GRI support service
  ● Useful resources
  ● Final assessment