Загальний огляд нефінансової звітності

General overview of non-financial reporting

Duration: 6 hours

Format: online and offline

Тренінг надає розуміння основних принципів та загальних понять різновидів нефінансової звітності, знайомить із найбільш популярними інструментами звітності в світі, дає розуміння стану нефінансової звітності в Україні. Отримані знання, вміння та навички допоможуть більш чітко орієнтуватись у різноманітті інструментів звітності та дадуть розуміння їхніх основних відмінностей.
Слухачі отримають наступні компетентності щодо:

  поняття та критерії нефінансового звіту;
  розуміння нефінансові звіти стали трендом;
  найбільш популярних інструментів звітності;
  цінності нефінансової звітності та основні споживачі інформації;
  розуміння про виклики та рішення, систему стандартів GRI та процес звітності.

The training provides an understanding of the basic principles and general concepts of non-financial reporting, familiarizes participants with the most popular reporting tools worldwide, and gives insight into the state of non-financial reporting in Ukraine. The acquired knowledge, skills, and competencies will help participants navigate more clearly through the variety of reporting tools and understand their key differences.
Participants will gain the following competencies:

  understanding of the concept and criteria of non-financial reporting;
  awareness of non-financial reporting as a growing trend
  familiarity with the most popular reporting tools
  appreciation of the value of non-financial reporting and its primary stakeholders
  understanding of challenges, solutions, the GRI standards system, and the reporting process
Illustration

Тренерка - Ксенія Багрій

Сертифікована експертка GRI Professional Certification Program та CEO консалтингової компанії AVgroup
Ксенія має більше 9 років досвіду в написанні звітності для Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Нідерландського банку розвитку, Європейського інвестиційного банку. Крім того більше 5 років досвіду ведення нефінансової звітності за стандартами GRI.
     ● Експертка в інтеграції Цілей сталого розвитку в процеси сталої звітності     ● Спеціалістка в проведенні соціально-екологічних аудитів (сфера охоплення - екологічна та соціальна складова, взаємодія зі стейкхолдерами, вплив бізнесу на населення та довкілля)

Trainer - Ksenia Bahrii

Certified expert in the GRI Professional Certification Program and CEO of the consulting company AVgroup.

Xenia has over 9 years of experience in writing reports for the International Finance Corporation, European Bank for Reconstruction and Development, Dutch Development Bank, and European Investment Bank. Additionally, she has more than 5 years of experience in conducting non-financial reporting according to GRI standards.
● Expert in integrating Sustainable Development Goals into sustainable reporting processes.● Specialist in conducting social-environmental audits (covering environmental and social aspects, stakeholder engagement, and business impact on the population and environment).

Illustration