Стійкі фінанси

Sustainable finance

Duration: from 7 hours

Format: online

Тренінг надає базові знання та інструменти для розробки стратегії сталого розвитку компанії використовуючи екологічні, соціальніта управлінські критерії (ESG); дає розуміння про те, як перевести точкові ініціативи у бізнес-модель компанії задля підвищення її капіталізації, покращення операційної ефективності, підвищення репутації та залучення нових інвестицій, знайомить з викликами та трендами, що впливають на фінансову систему, та дає розуміння стратегічних наслідків соціально-екологічних викликів, і як стійке фінансування може відкрити нові можливості та забезпечити стійкий розвиток бізнесу.
Слухачі отримають наступні компетентності щодо:

  поняття сталих стратегій та ESG бізнес–моделей і як це практично впливає на розвиток компаній;
  розуміння циркулярної економіки та взаємозв’язків у ній;
  застосування інструментарію управління ризиками та репутацією;
  поняття сталих фінанси та розкриття інформації.

Training provides basic knowledge and tools for developing a company's sustainable development strategy using environmental, social, and governance (ESG) criteria. It provides an understanding of how to translate specific initiatives into a company's business model to increase its capitalization, improve operational efficiency, enhance reputation, and attract new investments. The training also familiarizes participants with challenges and trends impacting the financial system and provides an understanding of the strategic implications of social and environmental challenges, and how sustainable financing can open new opportunities and ensure business sustainability
Participants will gain the following competencies:

  understanding of sustainable strategies and ESG business models and their practical impact on company development
  knowledge of circular economy concepts and their interrelations
  application of risk management and reputation management tools
  understanding of sustainable finance and disclosure of information

Trainer - Alina Sokolenko

Co-founder and board member of the Association of Sustainable Development Experts (ASDE)
With over 15 years of experience in sustainable finance and investments, Alina has worked internationally as an expert in sustainable development for various organizations, including the World Bank, IMF, EBRD, FMO, UNDP, and others in Europe and Central Asia, over the past 10 years.

She holds a master's degree in ecology and business administration and is certified as an expert in sustainable finance, a licensed GRI non-financial reporting trainer, an ISO auditor, and a certified circular economy instructor.

Illustration
Illustration

Тренерка - Аліна Соколенко

Співзасновниця та членкиня правління Асоціації експертів зі сталого розвитку (ASDE)
Аліна Соколенко має понад 15-ти річний досвід в стійких фінансах та інвестиціях. Протягом останніх 10 років пані Аліна працює міжнародною експерткою зі сталого розвитку для багатьох організацій, включаючи Світовий банк, МФК, ЄБРР, FMO, ПРООН та ін. в Європі та Центральній Азії.
Має ступінь магістра екології та бізнес-адміністрування, є сертифікованою експерткою зі стійких фінансів, ліцензованою тренеркою з нефінансової звітності GRI, аудиторкою ISO та сертифікованою інструкторкою кругової економіки.